Vedení IS/ICT projektů

Implementace IS/ICT řešení je netriviální záležitostí, se kterou zákazníci ve většině případů nemají dostatečnou zkušenost. Tato služba Vám poskytne mnohem větší jistotu, že Váš projekt bude realizován v definovaném čase, rozsahu, kvalitě a finančním objemu.

Řízení IS/ICT projektů se v mnohém neodlišuje od obecného projektového managementu a má 2 základní fáze:

 1. Fáze přípravy projektu
 2. Fáze realizace projektu

Fáze přípravy projektu

V této fázi se sestavuje plán realizace projektu a musí v ní být definovány:

 • Očekávání a cíle projektu
 • Organizační a řídící struktura projektu – vytvoření projektového týmu a stanovení řídicí komise projektu
 • Stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu a nastavení pravidel interní (uvnitř týmu) i externí komunikace
 • Sestavení rámcového plánu jednotlivých kroků/aktivit projektu a jim odpovídající časový harmonogram
 • Stanovení kontrolních bodů projektu
 • Stanovení výstupů projektu a jejich kvalitativních i kvantitativních ukazatelů včetně formy dokumentace projektu
 • Navržení a odsouhlasení metodiky řízení projektu
 • Stanovení nákladů projektu

Fáze realizace projektu

V této fázi se postupně rozpracovávají a realizují jednotlivé kroky projektu podle rámcového plánu vytvořeného v přípravné fázi. Jedná se o řízení těchto aktivit:

 • Detailní zpracování definice projektu
 • Analýza současného stavu a požadavků na změnu systému
 • Návrh cílového řešení (konceptu) a jeho audit
 • Realizace navrženého řešení v souladu s odsouhlasenou metodikou, funkční specifikací systému, harmonogramem a náklady projektu
 • Ověření systému v testovacím módu nebo ve zkušebním provozu
 • Předání do rutinního využívání po úspěšném testovacím/zkušebním provozu
 • Vyhodnocení projektu

V rámci této služby získáte:

 • Jistotu, že Váš dodavatel IS/ICT řešení bude mít na Vaší straně rovnocenného partnera, který bude mimo jiné zodpovědný za to, že dodávka bude realizována korektně.
 • Již v úvodu zmiňovanou větší jistotu, že projekt bude realizován v definovaném:
  • rozsahu
  • kvalitě
  • čase
  • finančním objemu
 • Daleko větší klid a soustředění na svojí běžnou provozní činnost
↑ Nahoru