Outsourcing IS/ICT

Vymezení pojmů

Outsourcingem se nazývá restrukturalizační proces, kdy určité činnosti podniku, které nejsou pro něj hlavním předmětem činnosti (tzv. core businessem), nýbrž právě činnostmi podpůrnými (typicky informatika, dále např. vedení účetnictví, ostraha, podnikové stravování, …) a podnik je nedokáže vlastními zdroji efektivně zajišťovat, jsou z podniku vyčleněny mimo jeho strukturu a přeneseny na jiný subjekt, pro něhož jsou naopak tyto činnosti hlavním předmětem podnikání a dokáže je proto zajišťovat mnohem efektivněji a na vyšší profesionální úrovni.

Outsourcing IS/ICT

Řízení IS/ICT v podniku je v současné době velmi významnou součástí celopodnikového řízení se strategickým významem a dopadem pro rozvoj a budoucí pozici podniku na trhu.

Outsourcing IS/ICT tak představuje jednu z forem řízení této oblasti v podniku a její zabezpečení externím subjektem – outsourcerem.

Důvody pro zavedení outsourcingu IS/ICT

Mezi nejvýznamnější důvody pro zavedení outsourcingu IS/ICT patří:

Soustředění na core business podniku
Vyčleněním IS/ICT mimo podnik se managementu otevře daleko větší prostor věnovat se činnostem, které jsou pro podnik hlavními a pro něž je podnik zřízen. V těchto činnostech je firma nezastupitelná, vykonává je vysoce profesionálně a další soustředění se na ně vytvoří předpoklad zvýšit efektivnost podniku a dosažení větší úspěšnosti na trhu.
Přístup k know-how a profesionálním službám
Poskytovatel outsourcingu IS/ICT je firma specializovaná na tuto oblast. Outsourcované činnosti jsou zabezpečovány proto na vysoké profesionální činnosti. Zákazník spolu s tím získává i know-how, ke kterému doposud neměl přístup. Zejména pro menší firmy je obtížné udržet krok s prudkým rozvojem oblasti IS/ICT a mít tak k dispozici trvalou dostupnost k nejnovějším technologiím.
Uvolnění zdrojů
Zdroje (zejména investiční náklady), které byly původně vázány na zajištění IS/ICT, se uvolní pro jiné účely.
Snížení nákladů na provoz IS/ICT
Specializovaná firma poskytující outsourcing IS/ICT má k dispozici mnohem více zdrojů, jejichž alokaci dokáže optimalizovat. Celkově dosahuje při zabezpečení činností mnohem vyšší efektivnosti. V důsledku toho dochází ke snížení nákladů na provoz IS/ICT zákazníka.
Plánování nákladů na provoz IS/ICT
Plánování finančních zdrojů na zajištění outsourcingu IS/ICT je mnohem transparentnější, než je tomu u zajišťování provozu IS/ICT vlastními zdroji. Důvodem jsou nastavené smluvní vztahy s outsourcerem.
Zvýšení pružnosti
Při outsourcingu IS/ICT dochází k mnohem vyšší flexibilitě při zajištění požadavků a to z toho důvodu, že ousourcer disponuje mnohem větším množstvím zdrojů než samotný podnik, dokáže je efektivně zapojovat dle potřeby a i při řešení složitých a mimořádných situací dokáže reagovat mnohem pružněji.
Personální zajištění IS/ICT
V praxi je obtížné zejména u menších podniků udržet si ve firmě kvalitní odborníky v oblasti IS/ICT. Pracovníci i jen s přiměřenými ambicemi v této oblasti hledají pracovní příležitosti, kde budou mít zejména dobrou perspektivu růstu, přístup k nemodernějším technologiím a metodám a velmi dobré finanční ohodnocení. To ve většině případů jsou ICT firmy schopné nabídnout. Proto je pro podniky obtížné stabilizovat kvalifikovaný IT personál. V řadě případů dochází ke zmaření investic, kdy podnik pracovníkovi umožní absolvovat nejrůznější (a nikoliv laciná) školení a pracovník záhy po získání znalostí a zkušeností z podniku odchází.
Snížení rizik
Přenesením zodpovědnosti za provoz IS/ICT na outcourcera se snižují rizika podniku plynoucí z nefunkčnosti IS/ICT. I v tomto případě má outsourcer mnohem větší možnosti, jak řešit výjimečné případy (například výpadek/havárie ICT infrastruktury). Eliminace rizika je dobře smluvně ošetřitelná.
Finanční zdroje a kapitálové prostředky
Při převzetí ICT infrastruktury do vlastnictví, kdy ji outsourcer odkupuje, to znamená pro podnik přísun finančních prostředků a v důsledku toho uvolnění kapitálových prostředků.

Nabízené formy outsourcingu

Nabízíme tyto formy outsourcingu:

Jednotlivé formy mohou mít řadu dalších variant odvislých od konkrétních podmínek a požadavků jednotlivých zákazníků.

Výše uvedené 3 základní formy jsou charakterizované následovně.

Outsourcing rozvoje IS/ICT

Outsourcing rozvoje IS/ICT se týká implementace jednotlivých standardních aplikací a technologií a vývoje specializovaných aplikací na zakázku dle potřeby zákazníků. Jedná se například o tyto oblasti:

 • Podnikové informační systémy (ERP)
 • Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Business Intelligence (BI)
 • Manažerské informační systémy (MIS)
 • Speciální aplikace
 • Standardní SW (SSW)
  • Operační systémy
  • Databázové systémy
  • Kancelářské systémy
 • HW prostředky (servery, PC, notebooky, tiskárny, …)

Outsourcing provozu IS/ICT

Týká se převzetí zodpovědnosti za provoz jednotlivých částí systému (viz uvedené oblasti výše) nebo IS/ICT jako celku s tím, že systém nebo jeho části jsou námi od zákazníka odkupovány a přechází tak majetkově na nás, jako poskytovatele outsourcingu.

Totální outsourcing

Totální outsourcing představuje pak převzetí zodpovědnosti outsourcerem jak za vývoj tak i provoz IS/ICT.

↑ Nahoru