Informační strategie

Vymezení pojmů

Pojmem „Informační strategie“ se obvykle označuje koncepční dokument, jehož obsahem je soubor doporučení, která v rámci organizace definují informační potřeby a způsob jejich zabezpečení v souladu s celkovou podnikatelskou strategií firmy tak, aby její realizací byly v organizaci vytvořeny podmínky pro úspěšné podnikání v  konkurenčním prostředí.

Informačními potřebami jsou pak míněny všechny aspekty související s automatizací procesů, zpracováním, vyhodnocováním, oběhem a výměnou dat a dokumentů, a to za účelem podpory podnikání, rozhodování a řízení společnosti.

Cílem Informační strategie je tedy záměr optimalizovat podporu globálních cílů organizace, a to za pomoci moderních prostředků IS/ICT.

Pokud v organizaci je již zaveden jakýkoliv informační systém, musí vlastnímu vytvoření Informační strategie předcházet audit IS/ICT. V každém případě pak Informační strategii předchází audit informačních potřeb.

Na vlastní dokument by dále měla navázat implementace Informační strategie, tj. rozpracování Informační strategie do cílového uspořádání IS/ICT, stanovení plánu, jak cílového stavu dosáhnout a vlastní realizace plánu.

Jednotlivé kroky, které Informační strategie zahrnuje:

  1. Analýza a navazující audit veškerých vnitřních i vnějších podnikových procesů;
  2. Analýza a navazující audit pokrytí výše uvedených procesů automatizovaným zpracováním (IS);
  3. Analýza a audit technologického zabezpečení IS;
  4. Analýza a audit informačních potřeb;
  5. Definice informační strategie
    1. Požadavky na IS z hlediska pokrytí procesů;
    2. Obecné a technologické požadavky na IS.

Vypracování Informační strategie je obvykle završeno oponentním řízením, kde se k předkládanému dokumentu vyjadřuje vedení organizace. Po případném zapracování připomínek a doplňků je dokument vedením schvalován.

Pro následnou implementaci Informační strategie je podstatné, aby se s ní vedení společností ztotožnilo a dokázalo pro ní získat ostatní spolupracovníky a tak ji prosadilo v celé organizaci.

Pokud vytvořením Informační strategie je pověřena externí organizace, musí vždy dojít k velmi těsné součinnosti mezi ní a zadávající společností. Externí organizace nemůže být totiž nikdy schopná sama o sobě (bez součinnosti) Informační strategii vytvořit. Naopak se dá konstatovat, že Informační strategii si vytváří vždy uživatel budoucího IS a že externí organizace je mu při její tvorbě pouze nápomocná. Rolí externí organizace je především tvorbu strategie vést po stránce metodické a odborné.

↑ Nahoru